Informace o zpracování osobních údajů

Vážení klienti, je nám ctí, že jste si jako poskytovatele finančních a realitních služeb vybrali naši společnost. Abychom vám mohli naše služby poskytovat řádně, zpracováváme v nezbytném rozsahu vaše osobní údaje.

Osobní údaje jsou zpracovávány zcela v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, známým pod zkratkou GDPR (dále jen „Nařízení“).

V souladu s Nařízením vám na tomto místě sdělujeme podrobné informace o tom, jakým způsobem s vašimi osobními údaji nakládáme. Informace naleznete níže. Věnujte jim, prosím, vaši pozornost.

Správce osobních údajů:

myPORT s.r.o.
IČO: 083 73 787
sídlem: Luční 361/23, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň
(dále jen „Společnost“)

Účel zpracování: Zpětné kontaktování vaší osoby s případným následným poskytováním služeb podle smlouvy, která s vámi bude uzavřena, zjm. z oblasti osobních financí, privátního poradenství, firemních financí a realit.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: Pro výše uvedený účel budete poskytovat níže uvedené osobní údaje:

  • jméno, 
  • příjmení, 
  • kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa).

Příjemci osobních údajů: Společnost je oprávněna za podmínek stanovených platnými právními předpisy předat osobní údaje klienta za účelem dalšího zpracování osobám (příjemcům), které zpracovávají osobní údaje výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl takový příjemce Společností pověřen a převážně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, a/nebo za účelem plnění zákonných či smluvních povinností Společnosti a/nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného Společnosti klientem a/nebo na základě oprávněného zájmu Společnosti. Takovými příjemci jsou zejména spolupracující finanční poradci Společnosti, poskytovatelé účetních, daňových a informačních a komunikačních systémů (např. IT služeb), spolupracující realitní makléři společnosti a spolupracující advokáti Společnosti.

Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

Doba zpracování osobních údajů: Společnost zpracovává osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu poskytování služeb a dále dle požadavků příslušných právních předpisů. Maximální doba zpracování je 10 let od ukončení poskytování služeb. Povinnost uchovávat dokumenty a záznamy podle jiných právních předpisů tím není dotčena. Kdykoliv můžete požádat Společnost o opravu či doplnění osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. Společnost musí vymazat vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

V případě, že Společnost bude užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne klientovi informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této Informaci o zpracování osobních údajů.

V případě porušení výše uvedeného, může klient podat stížnost přímo na ÚOOÚ (Úřad pro ochranu osobních údajů), který sílí na adrese 

  • Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
  • E.mail: posta@uoou.cz
  • ID datové shcránky: qkbaa2n

Pokud chce klient odvolat svůj souhlas s GDPR, může se obrátit přímo na společnost myPORT s.r.o. na níže uvedené e-mailové adrese. 

  • info@myport.cz